2017-05-05

https://m.womad.life/87799

 

 

 

응 느그 슨상님

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

응 느그 노짱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

응 느그 쥐박이

 

 

 

 

 

 

맨날 공약도 안 지키는 닭이라고 까더니

냄져들보다 훨씬 나았노ㅡㅡ 

냄져들은 옥수수만 털지 한게 뭐있노

앞으로 만년간은 좆통령 꿈도 꾸지 말아야 한다익이

 

 

보지가 지배해야 세상이 바뀐다