https://n.news.naver.com/article/421/0003997387

https://n.news.naver.com/article/421/0003997382

https://n.news.naver.com/article/421/0003997404


https://n.news.naver.com/article/421/0003997386


메인으로 추천, 감정 달고 
댓글도 3개씩 꽉꽉 채워서 달고와라. 
아직 봊클린하니 우리가 선점할 수 있다
그리고 사람들이 많이 보게 워추도 부탁하노